Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Wsparcie, o którym mowa w ustawie obejmuje:

  • zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;
  • zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (kwota 4000 zł);
  • zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
  • zapewnienie dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
  • zapewnienie możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności;
  • zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

WYSOKOŚĆ I KRYTERIUM DOCHODOWE

Jednorazowe świadczenie wynosi 4000 złotych.
Jednorazowe świadczenie jest niezależne od dochodu.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE:

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu.

Świadczenie przyznawane jest w przypadku, gdy :

  • dziecko jest ciężko i nieodwracalnie upośledzone,
  • dziecko jest nieuleczalnie chore na chorobę, zagrażającą życiu,
  • choroby dziecka/i powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdzone są w zaświadczeniu uprawnionego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.
  • kobieta pozostawała pod opieką medyczną przez całą ciążę do porodu nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Termin złożenia wniosku:
Wniosek należy złożyć, w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4.

2. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.