Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze”

W dniu 21.10.2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotowanej dla osób o niższych dochodach.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Gdzie złożyć wniosek?

Mieszkańcy Gminy Jasienica wniosek o wydanie zaświadczenia składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy, w dziale Świadczeń Rodzinnych.

Procedurę wydawania zaświadczenia regulują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378), a także poprzez odesłanie, przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, zwanej dalej „UoŚR”). Do postępowania w sprawie wydania zaświadczenia:

1. stosuje się przepisy art. 23 ust. 2a i ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f UoŚR;

2. przepisy art. 23 ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i art. 29 UoŚR stosuje się odpowiednio.

W sprawach nieuregulowanych w powyższych przepisach stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:

1. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚiGW, może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

2. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 UoŚR .

3. Gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

5. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 UoŚR, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

1) rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe;

2) gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333). 6. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a UoŚR.

7. Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) adres miejsca zamieszkania;

4) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

8. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

ZAŁĄCZNIKI:

  • Wniosek CP
    Utworzono dnia 20.08.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych