Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
(stypendia szkolne i zasiłki szkolne).

•    Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.  Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie następujących okoliczności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
•    Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku (np. zgon żywiciela rodziny, ciężka choroba, bezrobocie, zniszczenie mienia wskutek klęski żywiołowej takiej jak powódź, pożar itp.) Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo. We wniosku należy wskazać uzasadnienie oraz pożądaną formę pomocy, a także dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia .

Podstawą  prawną przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego  jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.
Dochody rodziny wyliczane są na podstawie w/w ustawy o pomocy społecznej.
•     Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 528,00 zł.I.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

-    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w  terminie od 01.09.2021r. do 15.09.2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy
-    W przypadku kolegiów nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych, wniosek należy złożyć w terminie do 15.10.2021r.                


II.    KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

-    Rodzice niepełnoletniego ucznia
-    Pełnoletni uczeń
-    Dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w 90b ust. 3 pkt 2.
-    Świadczenie może być również przyznawane z urzęduIII.    KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE
 

  • Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku naukiIV.    SZCZEGÓŁY REALIZACJI STYPENDIUM SZKOLNEGO

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej oraz dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż jeden miesiąc (w przypadku, gdy zmieniła sytuacja w rodzinie) bądź na cały okres trwania nauki ucznia w danym roku szkolnym; tj. 10 miesięcy.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność przedstawiania imiennych faktur/rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) potwierdzających poniesione koszty na cele edukacyjne. Dokumenty rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) potwierdzają celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
 
Powyższe dokumenty powinny zawierać:
- nazwę wystawcy,
- datę wystawienia/sprzedaży;
 
Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne.
- numer dokumentu,
- imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, itp. miały adnotację „szkolny”, obuwie „sportowe”

Jeśli zakupiony towar nie posiada tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Stypendia szkolne będą wypłacane po przedstawieniu dowodów zakupu w terminie uzgodnionym z pracownikiem zajmującym się stypendiami szkolnymi.


Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


DOKUMENTY SKŁADANE W UZUPEŁNIENIU DO WNIOSKU O STYPENDIUM SZKOLNE

 

- OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY

- ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY O OTRZYMANYM W MIESIĄCU SIERPNIU WYNAGRODZENIU, ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI POTRĄCONEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH, KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

- W PRZYPADKU PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OPODATKOWANEJ PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH:

ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O:

-   FORMIE OPODATKOWANIA

-   OSIĄGNIĘTYM DOCHODZIE ZA 2020 ROK ZAWIERAJĄCYM INFORMACJĘ O (WYSOKOŚĆI PRZYCHODU, KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU, RÓŻNICY POMIĘDZY PRZYCHODEM, A KOSZTAMI JEGO UZYSKANIA, DOCHODÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIŻ POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ODLICZONYCH OD DOCHODU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, NALEŻNEGO PODATKU, ODLICZONYCH OD PODATKU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)

- W PRZYPADKU PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA ZASADACH RYCZAŁTU ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ O FORMIE OPODATKOWANIA ORAZ DOWODY OPŁACENIA SKŁADEK W ZUS, A TAKŻE OŚWIADCZENIE OSOBY O OSIĄGNIĘTYM DOCHODZIE ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2021 R.

- W PRZYPADKU PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ Z ZUS – DECYZJA W SPRAWIE  (EMERYTURY , RENTY RODZINNEJ, RENTY CHOROBOWEJ, ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO, ZASIŁKU REHABILITACYJNEGO, ZASIŁKU CHOROBOWEGO, ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO)      WRAZ Z DOWODEM JEGO OTRZYMANIA W MIESIĄCU SIERPIEŃ 2021 R.

- W PRZYPADKU POZOSTAWANIA BEZ PRACY- OŚWIADCZENIE O ZAREJESTROWANIU/ NIE ZAREJESTROWANIU  W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

- W PRZYPADKU POSIADANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO: ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU GMINY LUB OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI TEGO GOSPODARSTWA W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH ORAZ DOWÓD OPŁACENIA SKŁADEK ZA OSTATNI KWARTAŁ

- W PRZYPADKU POBIERANIA ZASIŁKÓW Z GOPS DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA (ZASIŁEK STAŁY, ZASIŁEK OKRESOWY, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE, ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI, DODATEK MIESZKANIOWY, DODATEK ENERGETYCZNY)

- W PRZYPADKU OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW WYROKI SĄDOWE MÓWIĄCE O WYSOKOŚCI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW

- W PRZYPADU ŚWIADCZENIA ALIMENTÓW (BIEŻĄCYCH) NA RZECZ INNYCH OSÓB NALEŻY DOŁĄCZYĆ WYROK SĄDOWY DOTYCZĄCY WYSOKOŚCI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW WRAZ Z POTWIERDZENIEM ZAPŁATY.

-W PRZYPADKU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA: ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

 

ZAŁĄCZNIKI: