Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program "Dobry start" 300+

Program Dobry Start 300+

Od 1 lipca 2021 roku składanie wniosków odbywać się będzie tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Wnioski można składać online: 

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
  • przez bankowość elektroniczną
  • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków   realizacji rządowego programu „Dobry start” 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE:

Świadczenie "Dobry start" przysługuje :
-    rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom  prowadzącym rodzinne
     domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom  regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
-    osobom uczącym się – raz w roku.
 Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
-   przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
-   przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących  się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
-   ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku   szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
-   ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku  szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
-    W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:
-   jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich,  zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
-    na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.


 WYSOKOŚĆ:

Świadczenie  wynosi 300,00 zł.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.