Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Dodatek mieszkaniowy
Podstawę prawną dodatku mieszkaniowego określa Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r (z późn. zm.)

Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego.
Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie równocześnie dwóch poniżej opisanych warunków:
•    średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym  40% kwoty przecietnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (obowiązującego  w dniu złożenia wniosku)  i  30% tej kwoty w gospodarstw wieloosobowym,
•    powierzchnia  użytkowa  lokalu  mieszkalnego  nie  może  przekraczać  ustalone  w Ustawie kryterium powierzchniowe.

 

Dodatek energetyczny
Przyznanie dodatku energetycznego może ubiegać się osoba:
•    której przyznano  dodatek  mieszkaniowy  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  21 czerwca   2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
•    która jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej.
 
Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych. Mieszkanie lub dom musi także spełniać kryteria powierzchniowe.
Świadczenia te funkcjonują na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania.

 

ZAŁĄCZNIKI: