Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent rodziny

Wsparcie przez asystenta rodziny

Według art.  1 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Rola Asystenta rodziny polega na wspieraniu rodziny, aby samodzielnie mogła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w ich myśleniu oraz zachowaniu koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Nadrzędnym celem jego pracy jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej prawidłowe wychowanie dzieci.

Po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego i dokonaniu analizy sytuacji rodziny, rodzina może zostać objęta wsparciem Asystenta rodziny.

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania, lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Działania asystenta i rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, czyli w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

 

Przykładowy zakres zadań wykonywanych przez Asystenta rodziny:

 • Wydobywanie zasobów rodziny – jej zalet i wad, wskazanie form wykorzystania tego, co w niej dobre, pożyteczne;

 • Pomoc w organizacji dnia m.in. doradztwo w zakresie posiłków, form spędzania czasu wolnego z najbliższymi;

 • Zacieśnienie więzi rodzinnych (rozmowy o problemach rodziny, wspólne poszukiwanie rozwiązań);

 • Wzrost poczucia wartości rodziny;

 • Działania na rzecz aktywizacji zawodowej.

 

 

Wsparcie asystenta rodziny w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Kto może skorzystać ze wsparcia:
 • każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
  • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.
Jak skorzystać z uprawnień

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Podstawą do skorzystania ze wsparcia jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy telefonicznie, mailowo lub osobiście. Przy udzieleniu sparcia asystenta rodziny nie ma wymagania przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w imieniu danej osoby sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Asystent rodziny:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • będzie mógł Ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami,
 • udzieli informacji na temat wsparcia psychologicznego,
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych,
 • udzieli informacji na temat pomocy prawnej, 
 • będzie wspierał w realizacji codziennych obowiązków.