Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, Jasienica 845
2. Dane kontaktowe: tel.: 33 8152-992, e-mail: gops@jasienica.pl
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektor@b-biodo.pl
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w przepisach prawa oraz w celu prowadzonych postępowań o przyznanie świadczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust.2 lit. b, c RODO w nawiązaniu do ustaw:
O świadczeniach rodzinnych;
O pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
O wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem”.
O zasiłkach dla opiekunów
O postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
O dodatkach mieszkaniowych i energetycznych;
O pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków szkolnych;
O Karcie Dużej Rodziny;
O świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
O pomocy społecznej;
Rządowego programu ,,Dobry start”
5. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obligatoryjne. Odmowa podania danych skutkuje niemożliwością realizacji postępowania przez Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione/udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych wyłącznie w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 RODO w zakresie wsparcia prawnego, organizacyjnego lub informatycznego.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczycącego archiwizacji.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania tych danych, usunięcia po okresach archiwizacji lub  prawo ograniczenia przetwarzania.  
10. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Nie przysługuje prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Wniosek o realizacje praw dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie administratora.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.