Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Obowiązek Informacyjny

Obowiązek Informacyjny

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica

Dane przetwarzane są na podstawie obowiązującego prawa art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, art. 9 ust.1 lit. b w celach i w zakresie wykonywania zadań administratora określonych w przepisach prawach oraz w regulaminie organizacyjnym.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji celów dla których zostały zebrane oraz przez okres przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Realizacja praw podmiotu danych

Możliwość skorzystania przez podmiot danych z określonych uprawnień zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień w każdym przypadku i w takim samym zakresie.


 

W celu realizacji praw podmiotu danych należy przesłać wniosek na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy 845. Inspektorem jest Barbara Sośnicka – Pawińska. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@b-biodo.pl

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

 

Podanie danych osobowych w szczególności dotyczących realizacji zadań w zakresie świadczeń, zatrudnienia, zawarcia i realizacji umów, wystawienia faktur, rozliczeń publicznoprawnych, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

 


Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego. Z podmiotami są zawierane umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO. Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

 

 

  

 

Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą (art. 14 RODO)

 

Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba,  której dane dotyczą. W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy i jej rozliczenia. Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail  i telefon), dane do pełnomocnictwa.