Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przyznawaniu Kart Dużej Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  od 1 stycznia 2019 r. rozszerza się krąg osób, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny o rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci.
Po zmianach w ustawie Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla całej rodziny wielodzietnej dzięki, której mają możliwość korzystania z katalogu szerokich ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych w całym kraju.
W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jasienicy 845, pok. nr 8, bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

 

Więcej informacji w zakładce Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

 

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy.

 

Wzór wniosku: https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu