Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej rok 2020

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 był finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Program adresowany był do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy od maja 2020 roku do grudnia 2020 roku.

Cel Programu:

1.wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;

2.możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

3.ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

4.przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Usługi asystenta w szczególności polegały na pomocy asystenta w:

- wyjściu, powrocie (dojazdach) w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsca, w tym na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

- załatwianiu spraw bieżących, w tym urzędowych,

- nawiązywaniu kontaktów z różnymi podmiotami,

- korzystaniu z dóbr kultury.

Usługi w ramach Programu były świadczone nieodpłatnie, w wymiarze maksymalnym 30 godzin w miesiącu na jednego uczestnika Programu.

W pierwszej edycji Programu w 2020 roku ze wsparcie skorzystało 28 osób niepełnosprawnych.