Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt "Aktywna integracja w Gminie Jasienica" 2021-2022

„Aktywna integracja w Gminie Jasienica”

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu:  429 120,00 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 364 752,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

 

Projekt pt.: „Aktywna integracja w Gminie Jasienica” skierowany jest do 30 mieszkańców i mieszkanek Gminy Jasienica zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo), ubogich osób pracujących oraz osób niepełnosprawnych.

 

 

Cel główny projektu:

Wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej 30 mieszkańców i mieszkanek Gminy Jasienica, w tym 21 kobiet i 9 mężczyzn w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia będące wynikową przeprowadzonej szczegółowej analizy i diagnozy potrzeb osób objętych wsparciem.

 

Odpowiedni dobór instrumentów pozytywnie wpłynie na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej wśród osób korzystających z oferty projektu. Umożliwienie uzyskania/uzupełnienia/podniesienia kwalifikacji i kompetencji oraz zdobycia doświadczenia zawodowego wpływać będzie na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia